در بخش کاردرمانی

 

خدمات مربوطه با تجهیزات متناسب با نیاز مراجعین محترم و توسط کادر تحصیل کرده و با تجربه ارائه می گردد.

شنوایی سنجی و گفتار درمانی نیز جزو خدماتی است که برای مراجعین ارائه می گردد.

بستن